Voorwaarden

Bijlagen

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn afgeleid van onze Overeenkomst en geschreven in begrijpelijke taal. Indien u een bestelling plaatst ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met een Overeenkomst welke juridisch is opgesteld.

Algemeen
Qwazt is een project van stichting Stras. Stras is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24375506. Alle prijzen worden aangegeven in euro's. Qwazt kan niet worden gebonden aan een offerte. Het is zeer goed mogelijk dat de kunstwerken in de offerte inmiddels niet langer beschikbaar zijn. U kunt een kunstwerk reserveren voor een periode van 72 uur. Een reservering geeft u de gelegenheid nog even te denken over de bestelling. Een reservering is geen garantie dat het kunstwerk ook daadwerkelijk beschikbaar blijft. Qwazt kan tijdens een reservering aangeven dat het kunstwerk niet meer beschikbaar is voor verkoop of verhuur. De beschikbaarheid van de kunstwerken op de site van Qwazt zijn te allen tijden onder voorbehoud.

Betaling
Betaling geschiedt op voorhand via een koopovereenkomst. Mocht u verzuimen te betalen, dan zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van Qwazt op u onmiddellijk opeisbaar. Eventueel gemaakte incasso- of deurwaarderskosten komen volledig voor uw rekening.

Bedenktijd
U heeft na ontvangst van uw bestelling via internet zeven dagen bedenktijd. U bent bevoegd om binnen deze termijn de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden . Indien U de overeenkomst ingevolge het vorige punt van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Qwazt te melden. U dient het product - na overleg met Qwazt - te verzenden naar een door Qwazt  vastgesteld retouradres. U dient hiervoor gebruik te maken van de transportservice van Qwazt of een andere gecertificeerde kunsttransporteur. Retournering dient te gebeuren in goed beschermende (originele) verpakking. Onverpakte kunstwerken worden niet teruggenomen. Indien U reeds enige betalingen heeft verricht zal Qwazt deze betalingen binnen veertien werkdagen nadat Qwazt het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Qwazt behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren wanneer het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van Qwazt) is beschadigd.

Levering en Garantie
Alle door Qwazt genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Qwazt bekend waren. Het kan zo zijn dat wij een kunstenaar niet kunnen bereiken of dat het kunstwerk nog op een andere locatie (expositie) hangt. Mocht er een vertraging zijn, dan houden wij u op de hoogte. Bij overschrijding van de maximale levertijd van dertig werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Qwazt te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. Bij een huurovereenkomst is verzekering van de kunstwerken inbegrepen in de prijs. De verzekering kent een eigen risico van 150 euro en keert braakschade alleen uit indien er braaksporen zijn. Neem contact op voor de volledige polisvoorwaarden.

Klachten?
Klachten over de verrichte werkzaamheden dient u binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te melden aan Qwazt.